Hansu Ramsugeru no kokyoshi Chushingura


(Hans Ramseger's symphonic poem Chushingura.)

In: Ochanomizu Joshi Daigaku Ningen Bunka Kenkyu Ka (Hg.:)
     Ningen Bunka Kenkyu Nenpo 12/1988
     Tokyo 1988
     Seite 33 - 34